Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
KORISNIČKI DEO []
kategorije []

Uslovi korišćenja

Ovi opšti uslovi aukcijske prodaje, dopunjuju posebne nagodbe utvrđene među ugovaračima u posebnim ugovorima o kupoprodaji (shodno čl. 142 Zakona o obligacionim odnosima).

Opšti uslovi aukcijske prodaje, su dostupni svim potencijalnim ugovaračima koji ostvare pravo na registraciju.

Svrha ovih opštih uslova jeste da se utvrde uslovi pristupa internet stranici na kojoj organizator aukcije vrši aukcionu prodaju, uslovi organizacije i internet prodaje, kao i prava i obaveze prodavca i kupca u vezi sa tim.

REGISTRACIJA
Pravo za učestvovanje na aukcijama koje organizuje Aukcindo, (u daljem tekstu posrednik) imaju sva pravna i fizička lica koja imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Pravo za učestvovanje na aukciji se stiče registracijom na sajtu www.aukcindo.com/rs. Registracija je u potpunosti besplatna.

Status učesnika na aukciji uslovljen je prethodnom registracijom i prilaganjem svih potrebnih dokumenata i to:

za pravna lica: izvod iz registra APR, potvrda o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji, poreski identifikacioni broj, fotokopija lične karte odgovorne osobe preduzeća, elektronska adresa na koju se šalju sve ponude i računi.

za fizička lica: Vazeci mail, podaci navedeni u licnom identifikacionom dokumentu.

Organizator aukcione prodaje zadržava pravo da izvede procenu rizika, da bi procenio finansijsku i pravnu autentičnost učesnika da ispuni obaveze koje proističu iz internet prodaje u kojoj može da učestvuje.

Svako odbijanje od strane učesnika da obezbedi tražene informacije može dovesti do odbijanja prava pristupa stranici od strane ponuđača.

Ponuđač svakom ko je prihvatio opšte uslove za učestvovanje i ko ispunjava uslove za pojedine kategorije učesnika obezbeđuje korisničko ime i lozinku za pristup stranici i za učestvovanje u internet prodajama.

U slučaju bilo kakvih promena Opštih uslova, korisniko ime i lozinka koji su dodeljeni na osnovu prethodnih opštih uslova za učestvovanje biće odmah otkazani od strane ponuđača.

U ovom slučaju svaki korisnik će dobiti novo korisničko ime i lozinku da bi mogao da pristupi stranici i da učestvuje u internet prodaji.

Ponuđač zadržava pravo da u svakom datom trenutku iz bilo kojeg razloga deaktivira korisničko ime i lozinku bilo kog učesnika.

Korisničko ime i lozinka koji se dodeljuju svakom učesniku su strogo lični i koriste se na sopstvenu odgovornost. U ovu svrhu, učesnik preuzima na sebe da čuva njihovu poverljivost i naročito da ih nikad ne zapisuje i ne daje trećem licu. U slučaju da učesnik izgubi ili zaboravi lozinku ili korisničko ime, treba da kontaktira ponuđača,kako bi mu bilo dodeljeno novo korisničko ime ili lozinka.
Učesnik koji je registrovan od strane ponuđača, šalje ponude na aukciji samo u svoje ime. Svaka ponuda od strane posrednika koji koristi korisničko ime i lozinku registrovanog učesnika nesporno će se tretirati kao da je data od strane navedenog učesnika lično.

Registrovani učesnik nema pravo da tvrdi da je njegovo korisničko ime i lozinku koristilo treće lice kako bi postigao otazivanje ponude od strane ponuđača, i nema pravo na prigovor u tom smislu prema ponuđaču.

Ponuđač će sve kupovine od strane registrovanog učesnika sa njegovim korisničkim imenom i lozinkom će u punom iznosu naplatiti od učesnika, kao i sve troškove kupovine.


KUPOVINA
Početna cena predmeta aukcije je cena koju je odredio ponuđač i iskazana je u RSD.

Predmet aukcijske prodaje je predstavljen na sajtu ponuđača u odgovarajućem opisu i sa dovoljnim brojem fotografija. Na sajtu je sadržan podatak o početnoj ceni, trenutnoj ceni i ceni za kupovinu buy now (kupi odmah) zavisno od prirode aukcije (online ili buy now).

Ponuđač zadržava pravo da po svom nahođenju odlučuje koji predmet daje na prodaju, ima pravo da izmeni ili ukloni jedan ili više predmeta datih na prodaju bez obaveze da objašnjava razloge.

Učesnik sam određuje cenu koju će ponuditi za predmet aukcije, pri čemu visina svakog povećanja ponude iznosi min 10 RSD. Učesnik koji učestvuje na aukciji predaje svoju najveću ponudu sa kojom bi platio predmet.
U toku trajanja aukcije učesnik može dati više ponuda sve do trenutka kada je prodaja završena.

Učesnik koji je dao ponudu preuzima obavezu da konačno i neopozivo plati kupoprodajnu cenu..

Sistem sortira ponude po visini.


Ponuđač u slučaju spora povodom ponude koju izabere, može bez objašnjenja i prava učesnika na žalbu da ostane pri izvršenom izboru ponude i učesnika koji je tu ponudu dao. Takođe, ukoliko prvobitno izabrana ponuda nije konačno izabrana, naročito ako postoji sumnja u vezi sa identitetom učesnika ili porekla sredstava koja se koriste za kupovinu predmeta, ponuđač može po svom nahođenju, da izabere ponudu drugog učesnika ili da jednostavno otkaže konkretnu prodaju.


Učesnik koji u zadatom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cene, mora računati da će ponuđač odbiti njegovu ponudu.

Aukcindo, zadržava pravo da suspenduje pravo pristupa stranici svakom učesniku koji ne plati prodajnu cenu u ugovorenom roku.

ODGOVORNOST PONUĐAČA
Ponuđač garantuje da je predmet koje je deo aukcijske prodaje legalan

Ponuđač snosi odgovornost za dostavu do ugovorenog mesta preuzimanja.

Ponuđač je obavezan da u ugovorenom roku a nakon isplate kupoprodajne cene od strane kupca, preda predmet određene vrste, marke i tipa koje je kupac izlicitirao u konkretnoj aukcijskoj prodaji.

Kupac putem aukcije kupuje polovan, neispravan ili nov predmet u stanju prikazanom na fotografijama načinjenim od strane prodavca stanje predmeta, gde je ponuđač isključivo posrednik u prodaji i ne snosi odgovornost za nedostatke ili oštećenja koja na istim nisu prikazana, s’ obzirom da mu u trenutku kupoprodaje ona nisu poznata, odnosno nije mogao znati za njih.

Aukcindo ne garantuje za kontinuirani, neprekidni ili potpuno bezbedni pristup svojim internet uslugama, a i rad internet stranice može biti ometen brojnim faktorima van njegove kontrole.

U slučaju očiglednog neslaganja predmeta sa opisom prodaje kupac koji u potpunosti odustaje od isporučenog predmeta, odmah obaveštava prodavca zvaničnim pismom za koje ima potvrdu da je primljeno. Kupac koji prihvati da preuzme predmet koje nije u saglasnosti sa opisom prodaje neće više moći da se pozove na neslaganje predmeta da bi osporio cenu ili deo prodaje.

ISPORUKA
Posle uplate kuporodajne cene od strane korisnika odnosno kupca, ponuđač pristupa radnjama vezanim za isporuku predmeta.

Rok za isporuku predmeta je maksimalno 15 radnih dana od dana uplate kupoprodajne cene, ukoliko nije drugačije naznačeno u ponudi aukcije.

U slučaju kašnjenja isporuke bez krivice ponuđača, on prema kupcu ne snosi odgovornost u smislu naknade troškova na ime izgubljene dobiti i druge štete koju bi usled ovih okolnosti pretrpeo kupac.


Prilikom licnog preuzimanja predmeta kupac odnosno njegov predstavnik preuzima predmet i vrsip roveru istog, uz eventualnu primedbu. Kupac koji to ne učini gubi pravo da se pozove na neslaganje predmeta da bi osporio prodaju, te će se smatrati da je predmet preuzeo bez ikakvih primedbi.

VAŽEĆI ZAKON – REŠAVANJE SPOROVA
Opšti uslovi aukcijske prodaje koji su ovde navedeni kao i prodaja su usaglašeni sa pozitivnim pravom Republike Srbije.

Ugovorne strane preuzimaju na sebe obavezu da učine sve napore da postignu sporazum van suda za svaki spor koji može da proistekne ili je u vezi sa Opštim uslovima. Svaki spor koji proističe iz ili je u vezi sa valjanošću, tumačenjem ili okončanjem Opštih uslova koji se ne može rešiti van suda u roku od jednog meseca biće predmet spora nadležnog suda (za fizička lica i pravna lica u Beogradu).

Izjavljujem da sam pročitao i u potpunosti razumeo Opšte uslove koji su napred navedeni i izjavljujem da ih prihvatam u celosti i bez ograničenja.
Copyright ©2007 PHP Pro Software LTD. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the Aukcindo Uslovi korišćenja and Politika privatnosti
Stranica učitana za 0.014190 sekundi